Close

NEŽ ZAČNETE STAVĚT

Samotná příprava stavby začíná jěště před projektem. A to výběrem stavební parcely. Než koupíte stavební parcelu, je potřeba prověřit několik věcí, které následně slouží jako podklad pro projekt.

Rodinný dům
1. Územní plán

Územní plán je k nahlédnutí na Odboru územního plánování a rozvoje – doporučuji zajít přímo na tento odbor, protože od ledna 2018 vydává OÚPR závazné stanovisko (ve většině případech). Z územního plánu je potřeba zjistit převážně tyto informace.

 • Zóna ve které se parcela nachází – prakticky se jedná o to, jestli je parcela stavební nebo ne.

 • Zastavitelná plocha – tento údaj určuje, kolik mlze zastavět z celkové plochy parcely, popř.    kterou část parcely lze zastavět. Toto omezení je někdy určeno indexem podlahové plochy. Někdy je návrh domu omezen obestavěným prostorem (m3).

 • Charakteristiky domu – především tvar střechy a typ krytiny, počet podzemních i nadzemních podlaží, úliční čára, možnost napojení sjezdu na komunikaci, vzdálenost od hranice parcely.

 • Ochranné pásma – příslušný úředník, by Vás měl upozornit a předat kompletní výčet ochraných pásem – od památkářů, přes elektrické dráty vysokého napětí po CHKÚ.
2. Stavební úřad

Stavební úřad Vám předá základní informace o druhu řízení, které bude vedeno při schvalování stavby, veřejné infrastruktuře, možnosti napojení na komunikaci atd. Jedná se zejména o tyto údaje:

 • Druh řízení – po předběžném předložení stavebního záměru příslušnému úředníkovi, Vám sdělí, jaké řízení bude probíhat při schvalování stavby. U ,,běžných“ rodinných domů, chat a garáží můžou nastat tyto možnosti – ohlášení stavby, společné územní a stavební řízení, územní řízení s následným stavebním řízením.  

 • Stanoviska – příslušný úředník musí jasně určit, která stanoviska v rámci městských úřadů je potřeba doložit. Jedná se především o stanoviska OÚPR (viz bod 1), životního prostředí, hygiena, stanovisko HZS příslušného kraje popř. památkáři, povodí (pokud je v záplavové zóně) nebo jiné příslušné dotčené orgány. Některé stanoviska jsou povinné u každé stavby, některá závisí na velikosti objektu. Ale pro předběžné určení bude stačit slovní popis a velikost staveb.

 • Provozovatele technické infrastruktury – jde především o informaci, kdo je vlastníkem kanalizace, vodovodu a elektrického vedení. Tento vlastník později stanoví podmínky pro připojení.

 • Souhlasy se stavbou – stavební úřad předá, kdo všechno se bude vyjadřovat ke stavbě.
Garáž, přístřešek ...


Získání podkladů pro stavbu garáže je daleko jednodušší a obsahově méně rozsáhlé, než na rodinný dům. Co je u menšího projektu celkem podstatné, je mimo jiné, vzdálenost od hranice pozemku. Ta často u těchto staveb určuje, jestli bude vedeno stavební řízení (tzn. stavební povolení) nebo stavba bude pouze ohlášena (značná časová úspora).


 • zastavěnost parcely – zjistit, zda je možné garáž na pozemku postavit. V územním plánu může být stanoveno maximální procento plochy, kterou lze zastavět

 • vzhled – zjistit tvar střechy, krytinu, barva fasády

 • technická infrastruktury – zjistit vlastníky a provozovcatele technické infrastruktury (komu patří voda, kanalizace,…) včetně datových kabelů atd.

 • dotčené orgány – zjistit, kdo všechno se bude ke stavbě vyjadřovat