Close

Stavební povolení

Vyřízení stavebního povolení (tzv. inženýrská činnost) má několik základních kroků, které je třeba splnit. Především je třeba si uvědomit, že jít na stavební úřad a podat žádost o stavební povolení (popř. ohlášení stavby) je pouze „špička ledovce“ celého průběhu vyřízení.

Samotná inženýrská činnost začíná již v předprojektové fázi, kdy projektant navrhne vzhled domu v souladu s územním plánem (pokud se právě nacházíte v této fázi a chcete zjistit na co vše si dát pozor, stačí kliknout zde). Tudíž by neměl nastat problém se samotným umístěním stavby. Dále musí být dokumentace provedená v příslušném rozsahu a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

Pokud máte již projektovou dokumentaci, je potřeba zajistit stanoviska a rozhodnutí tzv. dotčených orgánů (pokud ještě projekt nemáte, stačí kliknout zde). Jsou to převážně orgány státní správy, technická a dopravní infrastruktura, v případně ohlášení stavby souhlasy majitelů dotčených parcel. Rozsah této části stanoví příslušný stavební úřad, případně v součinnosti s městským/obecním úřadem.

Pokud získáte veškerá stanoviska a rozhodnutí, můžete podat žádost o stavební povolení. Je potřeba rozlišit rozdíly mezi stavebním povolením a ohlášením stavby (viz níže).


Příprava zakázky
Převzetí a kontrola projektové dokumentace, konzultace s investorem, zajištění plné moci, konzultace s referentem příslušného stavebního úřadu, sestavení seznamu požadovaných stanovisek a rozhodnutí, případná korekce či doplnění dokumentace na základě konzultace se stavebním úřadem.

Zpracování stanovisek

Průběžná konzultace se stavebním úřadem, projektantem a investorem, korekce projektové dokumentace dle případných požadavků, kompletace vydaných stanovisek, převzetí zpět dokumentace z úřadů (v případě vydání stanoviska na základě tištěné žádosti).

Stavební řízení

Kompletace dokladové části a projektové dokumentace, vyplnění a podání žádosti na stavebním úřadě, průběžná konzultace a sledování probíhajícího řízení, korekce a zpracování případných požadavků stavebního úřadu, předání stavebního povolení investorovi.

Stavební povolení nebo ohlášení stavebního záměru?

Stavební povolení nebo ohlášení stavebního záměru?

Stavební povolení není legislativně to stejné jako ohlášení stavebního záměru. Ve zkratce se dá říci, že máme dva režimy povolování staveb – STAVEBNÍ POVOLENÍ a OHLÁŠENÍ stavby (stavební zákon nám umožňuje i jiné možnosti povolování staveb, ale u běžných staveb, jako je rodinný dům, se využívají minimálně). Je potřeba podotknout, že rozsah dokumentace je stejný jak pro stavební povolení, tak pro ohlášení stavby. Tuto skutečnost nám sděluje příloha č. 12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.

Stavební povolení – po podání žádosti, příslušný stavební úřad zahájí stavební řízení, které je správním řízením, tzn. že podléhá správnímu řádu. Další podstatným rozdílem je to, že stavební úřad obešle všechny majitelé dotčených parcel (dříve sousední parcely) a vyzve je, aby se vyjádřili ke stavebnímu záměru. Následné námitky řeší úřad. Jsou dvě možnosti, jak postupuje. Buď je zamítne nebo stanoví podmínky, za kterých stavbu povolí. Toho se využívá, když investor nezíská všechny podpisy majitelů dotčených parcel → pokud nezískáte podpisy všech sousedů, podejte žádost o stavební povolení a stavební úřad vyzve sousedy sám. Jen v malém počtu případů, stavbu zamítne úplně. V tomto případě spíše jde o podcenění předprojektové přípravy. Další zásadní rozdíl je v nabytí právní moci. Pokud stavbu povoluji v režimu stavebního povolení, tak po vydání rozhodnutí o povolení stavby je 15denní lhůta pro odvolání. Pokud se nikdo z účastníků řízení neodvolá, stavební povolení po 15 dnech nabývá právní moci.

Ohlášení stavby – stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení stavby stanovuje §104 zákona č. 183/2006 Sb. Jak jsme si již řekli, rozsah dokumentace je stejný jako pro stavební povolení. Ohlášení stavby není řízením, tudíž nepodléhá správnímu řádu. Dále je potřeba mít souhlasy všech majitelů dotčených parcel (dříve to byly sousedi. Dle aktuálního znění stavebního zákona neznamená, že každá sousední parcela je dotčenou). V praxi to znamená, pokud dodáme k žádosti o ohlášku kompletní projektovou dokumentaci a dokladovou část, stavební úřad pošle související dokumenty a cedulku „STAVBA POVOLENA“. Dokumenty nabývají právní moci v okamžiku, kdy je doručeno povolení stavby.

Souhrn:

Ohlášení stavebního záměru

  • rozsah dokumentace a stanoviska/vyjádření/rozhodnutí pro ohlášení stavby a stavevní řízení je téměř totožný. Rozdíl je prakticky v tom, jakým způsobem se stavba povolí
  • při ohlášení stavby nevzniká správní řízení (nepodléhá správnímu řádu) a jsou, mimo jiné, pořeba podpisy ,,sousedů”
  • při ohlášení stavby musí být všechny objekty (tzn. rodinný dům, bytový dům, garáž, přístřešek, sklad, zahradní domek,…) min. 2 metry od sousední hranice pozemku. Pokud tato podmínka není splněna, musí stavba projít stavebním řízením. 
  • při ohlášení stavby nejsou žádné lhůty na odvolání 

Poznámka: Článek neřeší umístění stavby

Vzhledem k aktuální vytíženostni aktuálně poskytujeme inženýring pouze s kombinací objednávky projektové dokumentace. Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás na emailu info@projektyrdbrno.cz

Reference


  • ceny vyřízení stavebního povolení jsou orientační. Vždy záleží na konkrétních podmínkách
  • stavebník v referenčních obrázcích „STAVBA POVOLENA“ byl odstraněn
  • informace v článku (viz výše) jsou informativní a nenahrazují kompletní rozsah potřebný k vyřízení stavebního povolení (může se lišit dle konkSÚ). Neřeší souvislosti s umístěním stavby, pouze její povolení.